Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn de regels die gelden als u een dienst afneemt bij FEMM | Event Management & Marketing. Deze algemene voorwaarden zijn onderdeel van de overeenkomst met onder andere informatie over betalingsvoorwaarden en regels bij geschillen.

Artikel 1 toepasselijkheid van voorwaarden
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen opdrachtnemer en opdrachtgever.
1.2 Afwijkende bedingen en eventuele algemene voorwaarden van opdrachtgever gelden slechts indien en voor zover deze uitdrukkelijk door opdrachtnemer schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 2 offerte, informatie en inschakeling derden
2.1 Alle aanbiedingen, prijsopgaven, kostenbegrotingen e.d. van opdrachtnemer zijn geheel vrijblijvend, tenzij opdrachtnemer schriftelijk anders heeft aangegeven.
2.2 Alle door opdrachtnemer verstrekte informatie en/of specificaties gelden steeds bij benadering, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is aangegeven.
2.3 Opdrachtnemer is gerechtigd om bij- en voor de uitvoering van een overeenkomst derden in te schakelen.
2.4 Indien tijdens de uitvoering van een overeenkomst naar de mening van opdrachtnemer wijzigingen van het oorspronkelijke plan noodzakelijk zijn, is opdrachtnemer gerechtigd deze wijzigingen door te voeren zonder dat daarvoor toestemming van opdrachtgever is vereist. Voor zover deze wijzigingen meerwerk tot gevolg hebben, geschiedt dit meerwerk voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 3 verantwoordelijkheden opdrachtgever
3.1 Opdrachtgever zal op eigen kosten zorgen voor voldoende maatregelen om de veiligheid te waarborgen van bezoekers, artiesten, crew, (overige-) derden en materialen van het overeengekomen evenement. Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd om aanvullende eisen ter zake te stellen, wanneer omstandigheden volgens opdrachtnemer daartoe nopen.
3.2 Opdrachtgever is gehouden om alle gegevens, bescheiden en middelen, welke opdrachtnemer nodig heeft voor de opdracht, tijdig ter beschikking te stellen. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door haar verstrekte informatie.
3.3 Opdrachtgever heeft geen aanspraak op enige vorm van schadevergoeding, indien (a) opdrachtgever niet dan wel niet in voldoende mate aan haar verplichtingen heeft voldaan zoals opgenomen in artikel 3.1 en/of 3.2 in deze algemene voorwaarden en opdrachtnemer de opdracht geheel of gedeeltelijk geen doorgang laat vinden (waartoe opdrachtnemer gerechtigd is) en/of (b) opdrachtgever niet dan wel niet in voldoende mate aan haar verplichtingen heeft voldaan zoals opgenomen in artikel 3.1 en/of 3.2 in deze algemene voorwaarden, opdrachtnemer opdrachtgever daarop schriftelijk of mondeling heeft gewezen en opdrachtgever desondanks de opdracht wenst te laten doorgaan.

3.4 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de afdracht van de vergoedingen wegens het gebruik van intellectuele eigendomsrechten van derden (waaronder doch niet beperkt tot ‘Bumarechten’).

3.5 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, is opdrachtgever verantwoordelijk voor de vereiste toestemming van derden en/of vergunningen, alsmede onderzoek hiernaar.

3.6 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het handelen en nalaten van de door haar ingeschakelde en/of uitgenodigde derden die bij de opdracht zijn betrokken, zoals (doch niet uitsluitend) deelnemers en bezoekers van een evenement.

3.7 Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor eventuele af te sluiten verzekeringen. Opdrachtnemer adviseert opdrachtgever dit altijd grondig te onderzoeken en verzekeringen af te sluiten.

3.8 Opdrachtgever dient zelf zorg te dragen voor alle vergunningen en alle toestemmingen van- en overeenkomsten met derden – waaronder cateraars, eigenaren/verhuurders van locaties, acteurs en overige uitvoerders van events – die benodigd zijn voor de uitvoering van een overeenkomst.

Artikel 4 aansprakelijkheid opdrachtnemer

4.1 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat zij is uitgegaan van door of namens opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie.

4.2 Opdrachtnemer is slechts aansprakelijk voor schade (i) indien deze schade valt onder de dekking van haar aansprakelijkheidsverzekering en wel tot het bedrag dat door haar verzekering wordt uitgekeerd te vermeerderen met het eigen risico dan wel (ii) indien er sprake is van opzet of grove schuld van haar of een van haar leidinggevenden.

4.3 Indien er (I) geen sprake is van opzet of grove schuld dan wel (II) de verzekering niet uitkeert, en er toch sprake is van aansprakelijkheid van Opdrachtnemer, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot enkel directe schade (waarbij aansprakelijkheid voor indirecte schade uitdrukkelijk wordt uitgesloten) met een maximum van € 5000,-.

4.4 Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden, uit welke hoofde dan ook, die opdrachtgever jegens opdrachtnemer heeft, dienen binnen 30 dagen na het moment waarop Opdrachtgever hiermee bekend werd of redelijkerwijze had kunnen zijn, schriftelijk door Opdrachtnemer te zijn ontvangen, bij gebreke waarvan deze komen te vervallen.

4.5 Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor aanspraken van derden (waaronder doch niet beperkt tot deelnemers en bezoekers), die in verband met de uitvoering van de opdracht schade lijden.

4.6 Eventuele door opdrachtnemer verstrekte adviezen zijn altijd vrijblijvend en opvolging daarvan komt voor rekening en risico van opdrachtgever.

4.7 Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de opkomst van de deelnemers aan of bezoekers van het betreffende evenement.

4.8 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade aan goederen die door Opdrachtgever aan haar ter beschikking zijn gesteld. Opdrachtgever zal voor een deugdelijke verzekering zorgdragen.

Artikel 5 honorarium, tarieven en betaling

5.1 Reiskosten worden in rekening gebracht met € 0,19 per km. Deze kosten worden verwerkt in de factuur. Indien voor opdrachtnemer een verblijf benodigd is, zullen deze kosten volgens afspraak gedeclareerd worden op de factuur.

5.2 Bij reistijden langer dan 1 uur per project dag, waaronder ook begrepen wordt vertraging door file, weers- en overige omstandigheden, wordt naast de reiskosten ook het voor 50% het uurtarief in rekening gebracht. Afwijkende bedingen en eventuele algemene voorwaarden gelden slechts indien en voor zover deze uitdrukkelijk door opdrachtnemer schriftelijk zijn aanvaard.

5.3 Als opdrachtnemer met opdrachtgever een tarief afspreekt, mag opdrachtnemer dit tarief toch verhogen.

5.4 Opdrachtnemer mag – zonder voorafgaande schriftelijke mededeling – per 1 januari van ieder kalenderjaar het in de offerte overeengekomen tarief verhogen met maximaal het door het CBS-percentage van de inflatie in het voorgaande jaar. Bij prijsstijging buiten de inflatie om mag opdrachtnemer de prijzen ook verhogen. Opdrachtgever mag de opdracht annuleren bij een jaarlijkse verhoging van meer dan 10%. Hij mag dit niet, wanneer de verhoging voortvloeit uit de wet.

5.5 Opdrachtnemer zal opdrachtgever zijn plannen voor verhoging van het tarief op grond van lid 4, inclusief de hoogte en de ingangsdatum ervan, schriftelijk mededelen.

5.6 Betaling door opdrachtgever dient te geschieden uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum en zonder dat opdrachtgever zich kan beroepen op enige verrekening, opschorting of anderszins betaling kan inhouden.

5.7 Indien opdrachtgever niet binnen de in 5.6 gestelde termijn heeft betaald en de opvolgende herinnering, is hij direct in verzuim en zonder dat daarvoor enige ingebrekestelling is vereist. Tevens is de opdrachtgever alsdan de wettelijke handelsrente verschuldigd alsook gehouden tot vergoeding van alle gerechtelijke- en buitengerechtelijke (incasso-)kosten van opdrachtnemer.

Artikel 6 reclames en aansprakelijkheid

6.1 Alle verplichtingen van opdrachtnemer behelzen een inspanningsverplichting en zonder dat opdrachtnemer enig resultaat kan garanderen. Temeer nu bij de uitvoering van de uiteindelijke opdracht diverse derden betrokken zijn met wie opdrachtgever rechtstreeks een overeenkomst sluit.

6.2 De totale aansprakelijkheid van opdrachtnemer, en wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst of onrechtmatige daad is beperkt tot vergoeding van directe schade en tot maximaal de helft van het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs. Indien de overeenkomst mede een duurovereenkomst behelst met een looptijd van meer dan 1 (één) jaar, is de aansprakelijkheid tevens beperkt tot maximaal de helft van het totaal van de vergoedingen bedongen voor één jaar doch in geen geval meer dan € 8.000,00 (zegge: achtduizend euro).

Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
a. de redelijke kosten die opdrachtgever heeft moeten maken om de prestatie van opdrachtnemer aan de overeenkomst te laten beantwoorden. Deze schade wordt echter niet vergoed indien opdrachtgever de overeenkomst heeft ontbonden;
b. redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van deze voorwaarden;
c. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover deze aantoonbaar hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van deze algemene voorwaarden.

6.3 Aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor indirecte schade, waaronder – niet uitputtend bedoeld – in deze begrepen wordt gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, imagoschade, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van opdrachtgever, schade verband houdende met de inschakeling van door opdrachtgever aan opdrachtnemer voorgeschreven toeleveranciers, schade door bedrijfsstagnatie en dergelijke, is uitgesloten.

6.4 Buiten de gevallen rust op opdrachtnemer geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd.

6.5 Klachten met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of de factuur dienen binnen uiterlijk 5 dagen na uitvoerdatum en/of factuurdatum per aangetekende brief aan opdrachtnemer medegedeeld te worden op straffe van verval van welke aanspraak dan ook.

6.6 Aansprakelijkheidsbeperkende of uitsluitende voorwaarden, die in verband met de opdracht aan de opdrachtnemer kunnen worden tegengeworpen, kunnen door haar aan de opdrachtgever worden tegengeworpen.

6.7 De opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer, haar eventuele werknemers en haar voor de uitvoering van haar diensten ingeschakelde hulppersonen tegen elke aanspraak van derden in verband met de uitvoering van de opdracht.

6.8 Alle rechtsvorderingen jegens opdrachtnemer, aanspraken op schadevergoeding daaronder begrepen, vervallen binnen één jaar nadat de betreffende vordering/aanspraak is ontstaan.

Artikel 7 prijs en betaling

7.1 De overeengekomen prijs (opdrachtsom) is exclusief BTW en eventuele andere heffingen van overheidswege, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

7.2 Opdrachtgever is op ieder moment op eerste verzoek van opdrachtnemer verplicht zekerheid te stellen voor de voldoening van al hetgeen door haar is verschuldigd.

7.3 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, dient betaling te geschieden binnen de betalingstermijn zoals vermeld op de factuur. De betalingstermijn is een fatale termijn. Opdrachtgever is niet gerechtigd enige betaling op te schorten dan wel te verrekenen.

Artikel 8 annulering

8.1 Enige verhindering, door welke oorzaak ook, aan de zijde van de opdrachtgever waardoor het evenement niet of niet geheel kan doorgaan, komt geheel voor risico van opdrachtgever en ontslaat deze nooit van zijn verplichtingen ten opzichte van opdrachtnemer.

8.2 Bij uitstel of annulering van de opdracht door opdrachtgever is opdrachtgever aan opdrachtnemer de volgende percentage van de voor de overeenkomst overeengekomen vergoeding verschuldigd;
Annulering of uitstel voor 4 tot 2 maanden van de productiedatum: 10%
Annulering of uitstel tussen 2 tot 1 maand van de productiedatum: 25%
Annulering of uitstel tussen 1 maand tot 2 weken van de productiedatum: 50%
Annulering of uitstel na minder dan 2 weken van de productiedatum: 75%
De opdrachtsom bedraagt de in de overeenkomst opgenomen opdrachtsom vermeerderd met daarna overeengekomen mutaties.

Artikel 9 opschorting en ontbinding

9.1 Wanneer de opdrachtgever in verzuim is met enige verplichting die voortvloeit uit de overeenkomst en/of bij zijn faillissementsaanvraag of faillissement, surseance van betaling, stillegging of liquidatie van het bedrijf van de opdrachtgever, heeft opdrachtnemer het recht om zonder ingebrekestelling en zonder gerechtelijke tussenkomst de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, naar keuze van opdrachtnemer, zonder dat opdrachtnemer tot enige schadevergoeding of garantie gehouden is doch onverminderd de aan opdrachtnemer verder toekomende rechten.

9.2 In geval van ontbinding wegens de in artikel 9.1 genoemde situaties is opdrachtnemer nimmer tot restitutie van reeds ontvangen gelden dan wel schadevergoeding gehouden.

Artikel 10 overmacht

10.1 Omstandigheden welke niet aan opdrachtnemer te wijten zijn, welke van dien aard zijn dat naleving van de overeenkomst redelijkerwijze niet meer of niet meer in volle omvang gevergd kan worden (zoals doch niet beperkt tot (I) extreem weer, (II) intrekking van een of meerdere vergunningen en (III) nationale rouw) geeft haar het recht de opdracht geheel of gedeeltelijk te ontbinden en/of de uitvoering daarvan op te schorten zonder enige verplichting tot schadevergoeding. Opdrachtnemer behoudt in dat geval haar recht op vergoeding (waaronder doch niet beperkt tot de volledige kosten voor door haar ingeschakelde derden). Opdrachtnemer adviseert opdrachtgever zich tegen deze risico’s te verzekeren.

10.2 Ingeval van overmacht aan de zijde van opdrachtnemer worden haar verplichtingen opgeschort. Indien de overmacht dermate lang duurt dat de opdracht redelijkerwijs niet meer (tijdig) kan worden uitgevoerd zijn zowel de opdrachtnemer als de opdrachtgever bevoegd de overeenkomst voor het niet-uitvoerbare gedeelte te ontbinden, zonder dat opdrachtgever enig recht heeft op schadevergoeding, uit welke hoofde dan ook.

Artikel 11 intellectuele eigendomsrechten

11.1 Opdrachtnemer is dan wel wordt uitsluitend rechthebbende van alle bestaande en toekomstige rechten van intellectueel eigendom (waaronder doch niet beperkt tot het auteursrecht) die rusten op of voortvloeien uit werken (in welke vorm dan ook, waaronder doch niet beperkt tot uitgewerkte ideeën, voorstellen, designs en concepten) die opdrachtnemer in het kader van de opdracht ontwikkelt en/of heeft (laten) ontwikkelen. Opdrachtgever verkrijgt hierop voor de duur van de opdracht een gebruiksrecht.

11.2 Opdrachtgever garandeert intellectueel eigendomsrechten van derden te respecteren. Indien opdrachtnemer door handelen en/of nalaten van opdrachtgever inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten van derden, zal opdrachtgever opdrachtnemer, de werknemers van opdrachtnemer en/of door opdrachtnemer ingeschakelde derden op het eerste verzoek vrijwaren.

11.3 Door het in het kader van de opdracht aan opdrachtnemer ter beschikking stellen van materialen of werken, van welke aard dan ook, geeft opdrachtgever onvoorwaardelijke toestemming aan opdrachtnemer deze materialen en werken op welke wijze dan ook te gebruiken, voor zover dit voor een behoorlijke uitvoering van de opdracht redelijkerwijs vereist is.

11.4 Opdrachtgever en derden onderdeel uitmakend van de opdracht zijn gerechtigd geluid, foto – en/of beeldopnamen van de opdracht te maken, tenzij opdrachtnemer uitdrukkelijk schriftelijk anders heeft bedongen. De geluid -, foto – en/of beeldopnamen mag door opdrachtgever en derden onderdeel uitmakend van de opdracht niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van opdrachtnemer en nimmer zonder vermelding van bedrijfsnaam opdrachtnemer worden gebruikt in interne en externe communicatie-uitingen.

Artikel 12 geheimhouding

12.1 Beide partijen zijn verplicht vertrouwelijke informatie die zij voor de opdracht hebben gekregen, geheim te houden. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is aangegeven of als dit blijkt uit de (soort) informatie.

12.2 Moet opdrachtnemer volgens een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, vertrouwelijke informatie aan – door de wet of de bevoegde rechter aangewezen – derden verstrekken en kan hij zich niet beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is hij niet verplicht tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd de opdracht te ontbinden op grond van de schade die hierdoor is ontstaan.

Artikel 13 verwerken van persoonsgegevens

13.1 Indien opdrachtnemer bij de uitvoering van de overeenkomst ten behoeve van opdrachtgever persoonsgegevens verwerkt, zijn de onderstaande voorwaarden van toepassing.

13.2 De begrippen die in deze voorwaarden worden gehanteerd hebben de betekenis die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: “AVG”) daaraan heeft toegekend of die de rechtspraak daaraan geeft.

13.3 Bij de verwerking van persoonsgegevens kan opdrachtgever worden aangemerkt als verwerkingsverantwoordelijke, of indien opdrachtgever de persoonsgegevens ten behoeve van een derde partij verwerkt als verwerker. Opdrachtnemer vervult (afhankelijk van de hoedanigheid waarin opdrachtgever de persoonsgegevens verwerkt) de rol van verwerker of subverwerker.

Artikel 14 verdeling van de verantwoordelijkheid

14.1 Voor verwerkingen van persoonsgegevens, waaronder in ieder geval begrepen maar niet beperkt tot de verzameling van de persoonsgegevens door de opdrachtgever, verwerkingen voor doeleinden die niet door opdrachtgever aan opdrachtnemer zijn gemeld, verwerkingen door derden of voor andere doeleinden, is opdrachtnemer niet verantwoordelijk.

14.2 Opdrachtgever staat ervoor in dat de inhoud, het gebruik en de opdracht tot verwerkingen van persoonsgegevens, niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op enig recht van derden. Zakelijke-Opdrachtgevers vrijwaren de opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden die voortvloeien uit het niet voldoen aan de voornoemde garantie door de opdrachtgever.

14.3 De verplichtingen van de opdrachtgever die uit deze voorwaarden voortvloeien, gelden ook voor degenen die persoonsgegevens verwerken onder het gezag van opdrachtgever, zoals werknemers of door hen ingeschakelde derden.

Artikel 15 doorgifte van persoonsgegevens

15.1 Opdrachtnemer verwerkt persoonsgegevens in landen binnen de Europese Economische Ruimte. Opdrachtgever geeft opdrachtnemer toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens in landen buiten de Europese Economische Ruimte, met inachtneming van de daarvoor geldende wet- en regelgeving.

15.2 Opdrachtnemer zal opdrachtgever op verzoek melden naar welk land of welke landen de persoonsgegevens worden doorgegeven.

Artikel 16 inschakelen van subverwerkers

16.1 Opdrachtgever geeft opdrachtnemer hierbij toestemming om, in het kader van de overeenkomst en de in deze voorwaarden opgenomen persoonsgegevensverwerking, subverwerkers in te schakelen. Opdrachtnemer zal opdrachtgever op verzoek informeren over welke subverwerkers zij inschakelt.

16.2 Indien opdrachtnemer het voornemen heeft om nieuwe subverwerkers in te schakelen voor het verwerken van persoonsgegevens, dan zal opdrachtnemer de opdrachtgever hierover vooraf informeren. Opdrachtgever heeft vervolgens twee weken de tijd om schriftelijk bezwaar te maken tegen dit voornemen. Indien opdrachtgever geen bezwaar maakt binnen de genoemde termijn van twee weken, dan wordt opdrachtgever geacht ermee in te stemmen.

16.3 De opdrachtgever zal zijn toestemming om andere subverwerkers in te schakelen niet op onredelijke gronden onthouden waarbij de opdrachtnemer zich inspant om de subverwerker ten minste dezelfde verplichtingen op te leggen met betrekking tot de persoonsgegevensverwerking als die tussen opdrachtgever en opdrachtnemer zijn overeengekomen.

Artikel 17 verzoeken van betrokkenen

17.1 Als een betrokkene een verzoek over zijn persoonsgegevens rechtstreeks richt tot opdrachtnemer, zal opdrachtnemer het verzoek binnen redelijke termijn doorsturen aan de opdrachtgever. Opdrachtnemer mag de betrokkene daarvan op de hoogte stellen.

17.2 Opdrachtnemer zal de betrokkene rechtstreeks antwoorden indien de opdrachtnemer dat wettelijk verplicht is of de opdrachtnemer hierin een zelfstandige verantwoordelijkheid op basis van de AVG.

17.3 Opdrachtnemer is gerechtigd om de kosten van de beantwoording van verzoeken van betrokkenen aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

Artikel 18 toepasselijk recht en geschillen
18.1 Op alle overeenkomsten tussen opdrachtnemer en opdrachtgever is het Nederlandse recht van toepassing. Met uitzondering van zaken die onder de competentie van de sector kanton vallen, worden eventuele geschillen tussen partijen voorgelegd aan de bevoegde rechtbank te Amsterdam.

Laatste wijziging: 07- 07 juli 2021